engelsk

No settlement of any claim or action may be made without the consent of the indemnifying Party, which consent shall not be unreasonably withheld or delayed. e. Entire Agreement. This Agreement sets forth the entire understanding of the Parties concerning the subject matter hereof, and will not be modified without written consent of both Parties. This Agreement, and all of the rights and obligations of the Parties hereunder, shall be binding upon and will insure to the benefit of and be enforceable by the Parties hereto, their respective successors, legal representatives, heirs and assigns. f. No Waiver. The failure of either Party to terminate this Agreement by reason of the breach of any of its provisions by the other Party, or the failure to exercise any other rights or remedies under this Agreement, will not be construed as a waiver of the rights or remedies available for any subsequent breach of the terms and provisions of this Agreement. g. Dispute Resolution. i. Executive Negotiations. To resolve any disputes among the parties, The Partner or CWA must first provide written notice to the other, specifying in as much detail as possible the source or reason for the dispute and the resolution proposed by the notifying party. The receiving party shall respond in writing to any such notice within a reasonable period of time not to exceed 14 days after receipt, and may include in its reply a detailed description of any disputes it would like to resolve and the proposed resolutions. The parties thereafter shall negotiate in good faith to resolve the dispute or disputes within a reasonable period of time. ii. In the event the foregoing does not resolve the dispute arising out of or in connection with this Agreement, the parties shall exclusively agree to submit the matter to a court of competent jurisdiction located in Copenhagen, Denmark. h. Governing Law. This Agreement shall be governed by and construed under the substantive laws of Denmark, conflicts of law excluded. i. Notices. All notices, requests, consents, waivers, elections and other communications between the Parties hereunder shall be in writing and shall be delivered electronically or by hand with Page

norsk

Ingen avgjørelser av krav eller handlinger kan gjøres uten samtykke fra den skadesløsholdende part, hvilket samtykke ikke skal holdes tilbake eller forsinkes urimelig. e. Hele avtalen. Denne avtalen viser partenes forståelse av innholdet heri, og vil ikke bli endret uten skriftlig samtykke fra begge parter. Denne avtalen, og alle rettighetene og pliktene til partene nedenfor, skal være bindende for og vil forsikre til fordel for og kan håndheves av partene heretter, deres respektive etterfølgere, juridiske representanter, arvinger og tildeler. f. Ingen avvik. Mangelen til en av partene i å si opp denne avtalen på grunn av brudd på noen av dens bestemmelser fra den andre parten, eller unnlatelsen av å utøve andre rettigheter eller virkemidler i henhold til denne avtalen, vil ikke bli tolket som et avkall på rettighetene eller virkemidlene. tilgjengelig for eventuelt senere brudd på vilkårene og bestemmelsene i denne avtalen. g. Tvisteløsning. Jeg. Utøvende forhandlinger. For å løse eventuelle tvister mellom partene, må Partneren eller CWA først gi skriftlig beskjed til den andre, og spesifisere så mye detalj som mulig kilden eller årsaken til tvisten og løsningen som er foreslått av den varslende parten.Den mottakende part skal svare skriftlig på slikt varsel innen rimelig tid for ikke å overstige 14 dager etter mottakelse, og kan i svaret inneholde en detaljert beskrivelse av eventuelle tvister den ønsker å løse og de foreslåtte resolusjoner. Partene deretter skal forhandle i god tro om å løse tvisten eller tvistene innen rimelig tid. ii. I det tilfelle det foranstående ikke løser tvisten som oppstår i forbindelse med eller i forbindelse med denne avtalen, skal partene utelukkende avtale å forelægge saken for en domstol med kompetent jurisdiksjon i København, Danmark. h. Styrende lov. Denne avtalen skal styres av og tolkes under Danmarks materielle lover, ekskludert lovkonflikter. Jeg. Merknader. Alle kunngjøringer, forespørsler, samtykke, dispensasjoner, valg og annen kommunikasjon mellom partene nedenfor skal være skriftlig og skal leveres elektronisk eller for hånd Side

Vilkår

Ikke glem å følge grammatikk og stavelsesregler i teksten du vil oversette. Et av de viktige punktene som brukere bør være oppmerksomme på når du bruker oversetterengelsk.com ordbokssystemet, er at ordene og teksten som brukes når oversettelsen lagres i databasen, og deles med andre brukere i innholdet på nettstedet. Av denne grunn ber vi deg om å være oppmerksom på dette problemet i oversettelsesprosessen. Hvis du ikke vil at oversettelsene dine skal publiseres i innholdet på nettstedet, vennligst kontakt oss på →"Ta kontakt med". Relevante tekster vil bli fjernet fra innholdet på nettstedet så snart som mulig.


Personvernregler

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker informasjonskapsler for å vise annonser basert på en brukers tidligere besøk på nettstedet eller andre nettsteder. Googles bruk av informasjonskapsler for annonsering gjør at vi og partnerne våre kan vise annonser til brukerne basert på besøkene deres på nettstedene dine og/eller andre nettsteder. Brukerne kan velge bort personlig tilpassede annonser ved å gå til Annonseinnstillinger. (Du kan også gi brukere muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser, ved å henvise dem til www.aboutads.info/.)