engelsk

a. Assignment. The rights and obligations of The Partner shall not be assigned in whole or in part (including delegation of duties) without prior written consent of CWA, and any attempted assignment, delegation, encumbrance or other transfer by The Partner in violation of this Agreement shall be void and of no effect, and shall be a material breach hereof. The rights and obligations of Page 3 CWA may be freely assigned or sublicensed, in whole or in part, to an Affiliate of CWA provided that such Affiliate expressly assumes CWA’s obligations to The Partner hereunder. In the event of an assignment, the assignor shall not be a guarantor of the fulfillment of the obligations of the assignee. b. Inventions. The Partner agrees that any patent, license or technology secured by The Partner in the course of its performance of its obligations under this Agreement shall be property and domain of the entire movement and the Partner when possible should extend that knowledge to other Partners, Affiliates and CWA. c. Force Majeure. Failure of either party to perform its obligations under this Agreement shall not subject such party to any liability to the other if such failure, directly or indirectly is caused by an untimely and extraordinary event which could not have been foreseen or controlled by the parties. d. Indemnification. Each party hereby agrees to indemnify and hold the other party harmless from any damages, losses, deficiencies, actions, demands, judgments, costs and expenses (including reasonable attorneys’ fees) of or against the other party to the extent resulting from the breach of any warranty or the non-fulfillment of any undertaking, covenant or agreement on the part of the indemnifying party contained herein. Each Party shall give the other prompt notice of any potential liability. In that notice, the indemnified Party will notify the indemnifying Party of the commencement of the action and will generally summarize that action. The indemnifying Party shall have the right to participate in and to assume the defense of such action with counsel of its choosing. The failure to notify an indemnifying Party promptly of the commencement of any such action, if prejudicial to the ability to defend such action, shall correspondingly limit the liability of such indemnifying Party to the indemnified Party under this Section. No settlement of any claim or action may be made without the

norsk

en. Oppdrag. Partnerens rettigheter og plikter skal ikke tildeles helt eller delvis (inkludert delegering av plikter) uten forutgående skriftlig samtykke fra CWA, og enhver forsøkt tildeling, delegering, heftelse eller annen overføring fra partneren i strid med denne avtalen skal være ugyldig og uten virkning, og skal være et vesentlig brudd på dette. Rettighetene og pliktene til Side 3 CWA kan fritt tildeles eller lisensieres, helt eller delvis, til en tilknyttet CWA, forutsatt at et slikt tilknyttet uttrykkelig påtar seg CWAs forpliktelser overfor partneren nedenfor. Ved oppdrag skal tildeleren ikke være en garantist for oppfyllelsen av fordringshaveren. b. Oppfinnelser. Partneren samtykker i at enhver patent, lisens eller teknologi sikret av partneren i løpet av utførelsen av sine forpliktelser i henhold til denne avtalen skal være eiendom og domene for hele bevegelsen og partneren når det er mulig, bør utvide denne kunnskapen til andre partnere, tilknyttede selskaper og CWA. c. Force Majeure.Unnlatelse av noen av partene å utføre sine forpliktelser i henhold til denne avtalen skal ikke underlegge denne parten noe ansvar overfor den andre dersom slik feil, direkte eller indirekte, er forårsaket av en utidig og ekstraordinær hendelse som ikke kunne vært forutsett eller kontrollert av partene. d. Erstatning. Hver part samtykker herved til å skadesløsholde og holde den andre parten uskadelig fra skader, tap, mangler, handlinger, krav, dommer, omkostninger og utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer) for eller mot den andre parten i den utstrekning som følger av brudd på enhver garanti eller manglende oppfyllelse av forpliktelser, pakter eller avtaler fra den skadesløsholdende parts side her. Hver part skal varsle den andre omgående om eventuelt ansvar. I denne kunngjøringen vil den skadesløsholdte part varsle den skadesløsholdende parten om innledningen av handlingen og vil generelt oppsummere handlingen. Den skadesløsholdende part skal ha rett til å delta i og påta seg forsvaret av en slik handling med advokatfullmektig.Unnlatelse av å varsle en skadesløsholdende part omgående om iverksettelsen av en slik handling, hvis den er til skade for evnen til å forsvare en slik handling, skal tilsvarende begrense den ansvar som den skadesløsholdende parten har overfor den skadesløsholdte part i henhold til denne seksjonen. Ingen avgjørelser av krav eller handlinger kan gjøres uten

Vilkår

Ikke glem å følge grammatikk og stavelsesregler i teksten du vil oversette. Et av de viktige punktene som brukere bør være oppmerksomme på når du bruker oversetterengelsk.com ordbokssystemet, er at ordene og teksten som brukes når oversettelsen lagres i databasen, og deles med andre brukere i innholdet på nettstedet. Av denne grunn ber vi deg om å være oppmerksom på dette problemet i oversettelsesprosessen. Hvis du ikke vil at oversettelsene dine skal publiseres i innholdet på nettstedet, vennligst kontakt oss på →"Ta kontakt med". Relevante tekster vil bli fjernet fra innholdet på nettstedet så snart som mulig.


Personvernregler

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker informasjonskapsler for å vise annonser basert på en brukers tidligere besøk på nettstedet eller andre nettsteder. Googles bruk av informasjonskapsler for annonsering gjør at vi og partnerne våre kan vise annonser til brukerne basert på besøkene deres på nettstedene dine og/eller andre nettsteder. Brukerne kan velge bort personlig tilpassede annonser ved å gå til Annonseinnstillinger. (Du kan også gi brukere muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser, ved å henvise dem til www.aboutads.info/.)