engelsk

e) Follow the CWA Brand Book, this includes only using the trademarked name Cycling Without Age (or translations thereof) on the official web domain and email server. f) Recruit new Affiliates in the geographical scope or within a global organization in a manner consistent with CWA policies and guiding principles, enter into Affiliate agreements and invite all relevant individuals (pilots, passengers, personnel (the 3 Ps) into The Hood to help dialogue, collaboration and networking. Page 2 3. Annual Finance Report. To achieve greatest transparency, both parties agree to publish on The Hood an Audited Annual Financial Report in local language with an English translation once a year. If the financial size is such that an audited financial report is not required by law and the Partner cannot afford the expense of an auditor, the Partner may, with the written consent of CWA, submit a non-audited financial report. Such a report must still comply with good financial governance and be signed by all members of the board. Exemptions must be approved each year. 4. Intellectual Property​. The Partner shall, with CWA’s advance written permission, secure CWA’s intellectual property within the Country either in CWA’s name or Partner’s name, as appropriate under the laws of Country. In the event CWA Country secures intellectual property rights in Partner's name, such rights shall pass to CWA or CWA’s designee at the expiration or termination of the Term. 5. License​. CWA hereby grants The Partner a limited, non-exclusive, revocable license to all intellectual property rights owned or controlled by CWA, including but not limited to trademarks, designs, copyrights, drawings, documentation, user manuals, specifications, designer manuals and know-how (CWA Intellectual Property) for its use solely in connection with and as permitted by this Agreement. Partner’s use of the CWA Intellectual Property must comply with the rules set forth in the CWA Brand Book and CWA Affiliate Guidelines, which are incorporated herein by reference. 6. Term​. The term of the Agreement will begin as of the Effective Date and, unless sooner terminated as provided in Section 7 hereof, will remain in force for a period of three years (the “

norsk

e) Følg CWAs merkebok, dette inkluderer bare bruk av det varemerkemerket Cycling Without Age (eller oversettelser derav) på det offisielle webdomenet og e-postserveren. f) Rekruttere nye tilknyttede selskaper i det geografiske omfanget eller i en global organisasjon på en måte som er i samsvar med CWAs retningslinjer og retningslinjer, inngå tilknyttede avtaler og invitere alle relevante individer (piloter, passasjerer, personell (3 Ps) til The Hood for å hjelpe dialog, samarbeid og nettverk  3. Årlig finansrapport. For å oppnå størst åpenhet, er begge parter enige om å publisere en revidert årlig finansiell rapport på lokalt språk med en engelsk oversettelse en gang i året. Hvis den økonomiske størrelsen er slik at en revidert finansiell rapport ikke er lovpålagt og partneren ikke har råd til en revisor, kan partneren, med skriftlig samtykke fra CWA, levere en ikke-revidert finansiell rapport. En slik rapport må fortsatt være i samsvar med god økonomisk styring og være underskrevet av alle styremedlemmer. Dispensasjoner må godkjennes hvert år. 4. Intellektuell eiendom.Partneren skal, med CWAs forhåndsskrevne skriftlige tillatelse, sikre CWAs intellektuelle eiendom i landet, enten i CWAs navn eller Partners navn, etter behov i henhold til lovene i landet. I tilfelle CWA-land sikrer immaterielle rettigheter i Partners navn, skal slike rettigheter overføres til CWA eller CWAs mottaker ved utløpet eller opphør av løpetiden. 5. Lisens. CWA gir herved partneren en begrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallbar lisens til alle immaterielle rettigheter som eies eller kontrolleres av CWA, inkludert men ikke begrenset til varemerker, design, opphavsrett, tegninger, dokumentasjon, brukerhåndbøker, spesifikasjoner, designerhåndbøker og kunnskap- hvordan (CWA Intellektuell Eiendom) for sin bruk utelukkende i forbindelse med og som tillatt av denne avtalen. Partners bruk av CWA intellektuell eiendom må være i samsvar med reglene som er angitt i CWA merkevarebok og CWA tilknyttede retningslinjer, som er innarbeidet her som referanse. 6. Term. Avtalens løpetid begynner fra ikrafttredelsesdatoen, og med mindre den er sagt opp tidligere, jf. Avsnitt 7 herover, vil den være i kraft i en periode på tre år ("

Vilkår

Ikke glem å følge grammatikk og stavelsesregler i teksten du vil oversette. Et av de viktige punktene som brukere bør være oppmerksomme på når du bruker oversetterengelsk.com ordbokssystemet, er at ordene og teksten som brukes når oversettelsen lagres i databasen, og deles med andre brukere i innholdet på nettstedet. Av denne grunn ber vi deg om å være oppmerksom på dette problemet i oversettelsesprosessen. Hvis du ikke vil at oversettelsene dine skal publiseres i innholdet på nettstedet, vennligst kontakt oss på →"Ta kontakt med". Relevante tekster vil bli fjernet fra innholdet på nettstedet så snart som mulig.


Personvernregler

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker informasjonskapsler for å vise annonser basert på en brukers tidligere besøk på nettstedet eller andre nettsteder. Googles bruk av informasjonskapsler for annonsering gjør at vi og partnerne våre kan vise annonser til brukerne basert på besøkene deres på nettstedene dine og/eller andre nettsteder. Brukerne kan velge bort personlig tilpassede annonser ved å gå til Annonseinnstillinger. (Du kan også gi brukere muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser, ved å henvise dem til www.aboutads.info/.)