engelsk

Glossary of Terms Cycling Without Age (CWA) - The legal entity “Foreningen Cycling Without Age” The Partner - The partnering entity such as a country chapter or an international organization Affiliate - A local CWA Affiliate The Agreement The Agreement made as of [date, year] constitutes a social as well as legal contract between Cycling Without Age (CWA), and Sykling uten alder (The Partner). CWA is a decentralised non-profit entity organized as a holacracy, engaged in cycle trishaw rides with older adults and persons of limited mobility through CWA-affiliated entities worldwide. The Partner is currently an Affiliate member of CWA. In becoming a lead representative of CWA in Norway, the purpose of this Agreement is to create trust between CWA and The Partner. This agreement establishes transparency and mutual understanding of expectations and roles for both parties. There are two types of groups associated with CWA: Partners and Affiliates. The Hood is an online community that allows Partners, Affiliates and other stakeholders to share information in a structured way. The Brand Book is a guide for The Partner’s and Affiliates’ daily work. It will provide them with a name guide, logos, font types and a detailed guide to the correct usage of all the CWA brand elements. 1. CWA’s Role a. Be guardians of the guiding principles of CWA and support The Partner with this knowledge. Encourage kindness, generosity and solidarity. When possible, let others borrow CWA’s trishaw(s), help Partners and Affiliates fundraise and share CWA’s resources with its local and global community. Page 1 b. Share knowledge about maximizing changemaking and social impact. At CWA everyone is a changemaker and everything we do is focused on how we can positively impact the lives of our stakeholders. c. Align CWA’s projects and when possible assist The Partner to align theirs with the United Nations Sustainable Development Goals no. 3 (Promote mental health and well-being), 10 (Empower and promote the social inclusion of all irrespective of age), 11 (Implement integrated policies and plans towards inclusion) and 17 (Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships). d. Connect other global collaborators with Partner and Affiliates. e. Publish an annual Global Impact Report on The Hood based, in part, on Partner Impact Reports. f. Provide a platform, if required, to assist The Partner to sign Affiliate agreements with Affiliates in their geographical scope or within a global organization. g. Invite and welcome new Affiliates in areas outside The Partner’s geographical scope, or Affiliates who are independent from The Partner. h. Host the global website. Each Partner gets at least one page free of charge. Any additional pages and entire websites can be purchased on a cost-share basis. i. When possible and or needed, support The Partner with a broad range of projects and activities such as the following: assist in welcoming new Affiliates, support national or local grant writing and fundraising, donate trishaws, supply loaner trishaws, create video media, mediation and support to new charities, participate in crowdfunding campaigns, develop novel platforms for collaborating (such as The Hood, Workplace and booking system), negotiate with new and existing trishaw manufacturers, maintain online presence and tools, encourage and support global summits, maintain the website, visiting to charities and country chapters, advocacy, presentations, embassy collaborations, translations, facilitate peer collaborations within the community.) 2. The Partner’s Role a) Promote, protect and support CWA’s guiding principles. b) Encourage kindness, generosity and solidarity. When possible, let others borrow the Partner’s trishaw(s), help other Partners and Affiliates fundraise and share the Partner’s resources with its local and global community. c) Welcome similar projects to theirs, not as competitors but as friends, to maximize the impact of the movement. Even if these are not members of the Partner, in order to maximise social impact. d) Publish an Impact Report (Template in Appendix A) no later than 15 February each year on The Hood in time for CWA to use it for the Global Impact Report in April. e) Follow the CWA Brand Book, this includes only using the trademarked name Cycling Without Age (or translations thereof) on the officia

norsk

Ordliste Cycling Without Age (CWA) - den juridiske enheten “Foreningen Cycling Without Age” Partneren - Partneringsenheten som et landskapittel eller en internasjonal organisasjon Tilknyttet - En lokal CWA-tilknyttet   Avtalen Avtalen som er inngått fra [dato, år] utgjør en sosial så vel som lovlig kontrakt mellom Cycling Without Age (CWA) og Sykling uten alder (Partneren). CWA er en desentralisert ideell enhet organisert som et holakrati, og driver med sykkel trishaw-ritt med eldre voksne og personer med begrenset mobilitet gjennom CWA-tilknyttede enheter over hele verden. Partneren er for tiden et tilknyttet medlem av CWA. I å bli en hovedrepresentant for CWA i Norge, er formålet med denne avtalen å skape tillit mellom CWA og Partneren. Denne avtalen etablerer åpenhet og gjensidig forståelse av forventninger og roller for begge parter. Det er to typer grupper tilknyttet CWA: Partnere og tilknyttede selskaper. The Hood er et online fellesskap som lar partnere, tilknyttede selskaper og andre interessenter dele informasjon på en strukturert måte. Merkeboka er en guide for partnerens og tilknyttede selskapets daglige arbeid. Det vil gi dem en navneguide, logoer, skrifttyper og en detaljert guide til riktig bruk av alle CWA-merkeelementene. 1.CWAs rolle   en. Vær foresatte for retningslinjene for CWA og støtt partneren med denne kunnskapen. Oppmuntre vennlighet, raushet og solidaritet. La det være mulig, la andre låne CWAs trishaw (er), hjelpe partnere og tilknyttede selskaper å samle inn og dele CWAs ressurser med det lokale og globale samfunnet. Side 1 b. Del kunnskap om maksimal endring og sosial påvirkning. Hos CWA er alle en foranderer, og alt vi gjør er fokusert på hvordan vi kan påvirke livene til våre interessenter positivt. c. Juster CWAs prosjekter og om mulig hjelpe partneren med å samkjøre deres med FNs mål for bærekraftig utvikling nr. 3 (Fremme mental helse og velvære), 10 (Styrk og fremme sosial inkludering av alle uavhengig av alder), 11 (Implementere integrerte politikker og planer for inkludering) og 17 (Oppmuntre og fremme effektiv offentlig, offentlig-privat og sivil samfunnspartnerskap, bygge videre på erfaringer og ressursstrategier fra partnerskap). d. Koble andre globale samarbeidspartnere med Partner og tilknyttede selskaper. e. Publiser en årlig Global Impact Report om The Hood, delvis basert på Partner Impact Reports. f.Gi en plattform, om nødvendig, for å hjelpe partneren til å signere tilknyttede avtaler med tilknyttede selskaper i deres geografiske omfang eller innenfor en global organisasjon. g. Inviter og velkommen nye tilknyttede selskaper i områder utenfor partnerens geografiske omfang, eller tilknyttede selskaper som er uavhengige av partneren. h. Vert det globale nettstedet. Hver partner får minst en side gratis. Eventuelle tilleggssider og hele nettsteder kan kjøpes på basis av en kostnadsandel. Jeg. Når det er mulig og eller behov, støtt partneren med et bredt spekter av prosjekter og aktiviteter som følgende: bistå med å ønske nye tilknyttede selskaper velkommen, støtte nasjonal eller lokal tilskuddsskrift og innsamling, donere trishaws, levere utlåner trishaws, lage videomedier, mekling og støtte til nye veldedighetsorganisasjoner, delta i crowdfunding-kampanjer, utvikle nye plattformer for samarbeid (som The Hood, Workplace og booking system), forhandle med nye og eksisterende produsenter av trishaw, opprettholde online tilstedeværelse og verktøy, oppmuntre og støtte globale toppmøter, vedlikeholde nettstedet , besøk til veldedighetsorganisasjoner og landskapitler, advokatvirksomhet, presentasjoner, ambassadesamarbeid, oversettelser, forenkle jevnaldrende samarbeid i samfunnet.)     2.Partnerens rolle   a) Fremme, beskytte og støtte CWAs retningslinjer. b) Oppmuntre vennlighet, raushet og solidaritet. La det være mulig, la andre låne partnerens trishaw (er), hjelpe andre partnere og tilknyttede selskaper å samle inn og dele partnerens ressurser med det lokale og globale samfunnet. c) Velkommen lignende prosjekter som deres, ikke som konkurrenter, men som venner, for å maksimere effekten av bevegelsen. Selv om dette ikke er medlemmer av partneren, for å maksimere samfunnseffekten. d) Publiser en konsekvensrapport (mal i vedlegg A) senest 15. februar hvert år på The Hood i tid for at CWA skal bruke den til Global Impact Report i april. e) Følg CWA-merkeboken, dette inkluderer bare bruk av det varemerkemerket Cycling Without Age (eller oversettelser derav) på officia

Vilkår

Ikke glem å følge grammatikk og stavelsesregler i teksten du vil oversette. Et av de viktige punktene som brukere bør være oppmerksomme på når du bruker oversetterengelsk.com ordbokssystemet, er at ordene og teksten som brukes når oversettelsen lagres i databasen, og deles med andre brukere i innholdet på nettstedet. Av denne grunn ber vi deg om å være oppmerksom på dette problemet i oversettelsesprosessen. Hvis du ikke vil at oversettelsene dine skal publiseres i innholdet på nettstedet, vennligst kontakt oss på →"Ta kontakt med". Relevante tekster vil bli fjernet fra innholdet på nettstedet så snart som mulig.


Personvernregler

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker informasjonskapsler for å vise annonser basert på en brukers tidligere besøk på nettstedet eller andre nettsteder. Googles bruk av informasjonskapsler for annonsering gjør at vi og partnerne våre kan vise annonser til brukerne basert på besøkene deres på nettstedene dine og/eller andre nettsteder. Brukerne kan velge bort personlig tilpassede annonser ved å gå til Annonseinnstillinger. (Du kan også gi brukere muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser, ved å henvise dem til www.aboutads.info/.)